پروژه های ملی خاک آب نیرو
زیر نظر وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران
سامانه کنترل ظرفیت و ارجاع کار شرکت های حفاری ایران سامانه کنترل ظرفیت و ارجاع کار مهندسین ناظر حفاری


طراحی وب سایت و توسعه اپلیکیشن موبایل سازمند